Vårkonferens 2017

Föreläsare

Strävan efter att bevara välbefinnandet - personers erfarenheter av att leva med assisterad peritoneal-dialysbehandling

Ingrid Petersson, Patientkoordinator. MSc. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Måndag 24 april, kl.14.10-14.25

Arbetar sedan år 2013 som Patientkoordinator/Sjuksköterska för njur- och pankreastransplantation på Transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Har tidigare arbetat med peritonealdialys och hemodialys under många år. Slutfört en Master i Omvårdnad på Göteborgs universitet och föreläser på Vårkonferensen i Visby om examensarbetet som bestod av en intervjustudie ”Personers erfarenheter av att leva med assisterad peritoealdialysbehandling”.

Dags för nya guidelines vad det gäller punktion i en nyopererad nativ av-fistel?

Olof Hagman, sjuksköterkska, Dialysen, Skövde lasarett

Måndag 24 april, kl.15.10-15.25

Att punktera en ny av-fistel är inte helt problemfritt. Risken är större för felstick, omstick, perforation med hematom som följd. Förutom smärta skapar detta oro för patienten. Patienten är väl medveten om vikten av en fungerande access. Hur kan man på bästa sätt minimera komplikationerna och lidandet för patienten. Är dagens riktlinjer de bästa vi har att erbjuda patienten?

Hälsoenkäten RAND-36 - nytt verktyg i SNR. Hur kan vi använda den på vår enhet?

Agneta Aspegren Pagels, SNRs styrgrupp

Måndag 24 april, 16.00-18.00

I Svenskt Njurregister (SNR) finns fr.o.m. 2017 hälsoenkäten RAND-36 som applikation och verktyg för systematisk mätning av patientens upplevda hälsa och livskvalitet.

Denna workshop handlar om varför och hur man kan använda hälsoenkäten i SNR, det kliniska arbetet och i mötet med patienten, samt tips för att komma igång på den egna enheten.

Dietary intervention for nondialyzed CKD patients: Experiences from Brazil and Sweden

Måndag 24 april, 16.45-17.30

This talk aims to describe the dietary interventions and the nutritional educational programs practiced at two multidisciplinary outpatient clinics in Brazil, which are focused on non-dialysis-CKD treatments.

Carla Avesani, adj. professor, Rio de Janeiro State University

Carla har en doktorsexamen i nutrition från universitetet i São Paulo. Hon har utvecklat sina Post-doktorandstudier i nutrition och kronisk njursjukdom vid Karolinska Institutet.

 För närvarande är hon professor och biträdande chef på nutritionsenhetens vid Rio de Janeiro State University. Hennes studier inkluderar näringsmässiga aspekter av kronisk njursjukdom med fokus på kroppssammansättning, energiförbrukning och näringsintag. Hon samordnar också en studiegrupp för näringsbedömning av äldre vid kronisk hemodialys på UERJ Nutrition Institute.

Muscle mass assessment in CKD patients

Tisdag 25 april, 08.30-09.30 

Chronic kidney disease patients are prone to muscle wasting due to the catabolic condition of the disease and to the dialysis procedures. This talk will explore the factors leading to muscle wasting, the methods for the assessment of muscle mass, and the consequences of muscle wasting (sarcopenia and frailty). It will also describe the main results of a muscle wasting investigation based on computed tomography and conducted in non-dialysis CKD patients. Finally, it will describe the interventions aiming to rehabilitate muscle wasting in this group of patients.

Proteinreducerad kost

Sintra Eyre, klinisk dietist, VGR och vice ordf Dietisternas riksförbund 

Måndag 24 april, 16.45-17.30

En behandling med lång historia i Sverige. Hur har den utvecklats under fyra decennier, var står vi nu och hur vill vi utveckla den i framtiden?

Dietisternas nya nutritionsmapp i Svenskt Njurmedicinskt Register

Tisdag 25 april, 11.15-12.00

En möjlighet att följa upp och utvärdera nutritionsbehandling vid njursvikt på den egna kliniken men även nationellt. 

Erfarenheter kring öppnandet av den första dialyskliniken i Somaliland/Somalia 

Ahmed Haddi, Yrkeshögskolan Omnia, Esbo, Finland

Tisdag 25 april, kl. 08.30-09.30

Recidual function and how to measure it

Hedersföreläsare: Lisbeth Lindley, dr, Leeds Teaching Hospitals, NHS Trust, GB 

Tisdag 25 april, kl. 08.30-09.30

Dr Elizabeth Lindley är klinisk forskare på njurmedicinska kliniken vid Leeds universitetssjukhus NHS Trust. Hon har en doktorsexamen i fysik vid Institutet Laue-Langevin i Grenoble, och började arbeta med cancerforskning och senare njursjukvård. Dr Lindley är för närvarande moderator för RenalPros diskussionsforum och facilitator för den brittiska njurteknik-kursen i Bradford. Bland hennes specialintressen kan nämnas övervakning av kroppssammansättning, hantering av njuranemi och skelettsjukdom, bevarande av njurfunktion, kvalitetsförbättring inom dialys och främjandet av sk ”delad vård”.

Setting Dialysate Composition. Dialyskoncentrat: sammanställning och inställning

Tisdag 25 april, kl. 10.15-11.00

Arbetsglädje och livslust

Gert Olsson, diplomerad uttryckande konstterapeut, Kurage AB

Tisdag 25 april, kl.13.30-15.00

Dialys är en påfrestande behandling. Dialyspatienter är i en utsatt situation eftersom de är beroende av sin livsuppehållande dialysbehandling. Det tar mycket tid, såväl som fysisk och psykisk energi. I behandlingen är den rent medicinskt tekniska delen central för att patienten skall få en säker vård. Dialysmaskinen måste fungera felfritt och sjuksköterskan skall kunna hantera den. Föreläsningen arbetsglädje och livslust ger inspiration och ork till att vårda denna utmanande patientgrupp. Patientens upplevelse av att vara begränsad pga. sin behandling skapar ett stort lidande, eftersom mycket av det som förknippas med livskvalitet tas ifrån dem. Vårdrelationen har en betydande roll i patientens upplevelse av välbefinnande.  

Framtidens Hälso- och Sjukvård

Peter Franke, avdelningschef Konsulent, teknik Hjälpmedelscenter Blekinge

Tisdag 25 april, kl.14.15-15.00

Medicinteknisk ingenjör som har jobbat som dialysingenjör i Landstinget Blekinge sedan mitten på 90-talet.

Omhändertagande av nyanlända dialyspatienter

Lotta Arlestål, enhetschef, Skånes universitetssjukhus

Tisdag 25 april, kl.16.00-16.30

Föreläsningen ger också aktuell kunskap om hur hurudan dialysbehandling även medicinskt tekniskt denna grupp av dialyspatienter har fått i sina hemländer.  

Antibiotikaresistens, hur påverkar det vården och våra patienter?

Stephan Stenmark, infektionsläkare och smittskyddsläkare i Västerbotten, ordförande i Programråd Strama

Onsdag 26 april, kl.10.15-11.00

Antibiotikaresistens beskrivs som ett av våra största folkhälsohot men hur ser det egentligen ut i Sverige och hur berör det vård och behandling av njursjuka patienter?

Presentationen kommer att belysa utvecklingen av resistens, system för uppföljning, aktuella kunskapsunderlag och vad vi kan göra för att påverka det som händer.

Samordnad vårdplanering – en möjlighet för dietisten att synliggöra nutritionbehov

Anna Gislesson Bjerklund, leg. dietist, Klinisk Nutrition, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Onsdag 26 april, kl.10.15-11.00

Får patienten rätt vård- och omsorgsinsatser ur ett nutritionsperspektiv när hen kommer hem från sjukhuset? Finns nutritionsbehoven med i biståndsbedömningen? I Västra Götalandsregionen har dietister på några sjukhus börjat delta i processen för att förbättra underlaget inför vårdplaneringen. Detta genom tillgång och utbildning i IT-stödet för att kunna uppdatera kallelsen med nutritionsspecifik information.

Proteinreducerad kost

Sintra Eyre, klinisk dietist, VGR och vice ordf Dietisternas riksförbund 

Måndag 24 april, 16.45-17.30

En behandling med lång historia i Sverige. Hur har den utvecklats under fyra decennier, var står vi nu och hur vill vi utveckla den i framtiden?

Dietisternas nya nutritionsmapp i Svenskt Njurmedicinskt Register

Tisdag 25 april, 11.15-12.00

En möjlighet att följa upp och utvärdera nutritionsbehandling vid njursvikt på den egna kliniken men även nationellt. 

Presentation av Skånes uppdaterade patientmaterial

Karolina Lindén, leg dietist, Njursektionen SUS Malmö

Onsdag 26 april, kl.14.25-15.10

Njurdietisterna i Region Skåne har under 2016 jobbat med att uppdatera vårt material. Många av våra material är nu omarbetade och presentationen kommer att handla om vilka uppdateringar som är gjorda och hur vi tänkt under processen.

Njurbytesprogrammet STEP

Ulla-Maj Andersson, patientkoordinator, Transplantationscentrum, VGR

Onsdag 26 april, kl.13.15-13.45

Arbetar sedan år 1992 på Transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och sedan 2002 som patientkoordinator för njur- och pankreastransplantation och living donor samordnare. Har tidigare arbetat på njurmedicinsk vårdavdelning, peritonealdialys och hemodialys under några år. Föreläser på Vårkonferensen i Visby om korsvis njurtransplantation, paired exchange.